DAS Accommodaties

Contactpersoon:
Wilma Das-Cnossen
Hoofdweg 7
8881 HA West-Terschelling
Telefoon: 0562-444112

Gebruiksvoorwaarden website

Op onze website(s) dasaccommodaties.nl en luxevakantiehuisterschelling.nl zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing die voor elke bezoeker van de website gelden. Bij het bezoek van deze site gaat u hiermee akkoord. Zo niet dan dient u de website direct te verlaten.

DAS heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Kennelijke fouten binden ons echter niet. DAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die het direct of indirect gevolg is van of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. DAS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Wij kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet voorkomen.
DAS behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website van kracht zijn.


Algemene Voorwaarden Verhuurbedrijf DAS


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen van verhuurbedrijf Das.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: appartement, bungalow, zomerhuisje, villa en dergelijke;
b. ondernemer: Verhuurbedrijf DAS, die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. informatie: schriftelijke/electronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.
j. personen: volwassenen en kinderen waaronder begrepen baby’s

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist. De aankomst en vertrektijden staan vermeld op de bevestiging van de reservering.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen per week, per weekend of midweek op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling van 50% van de volledige huurprijs aan de ondernemer te zijn gedaan. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huurprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging aan de ondernemer te worden gedaan.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

3. Annuleringen door de gast vanwege uitzonderlijke zaken (zoals een natuurramp of pandemie waaronder de Corona-crisis) kunnen geen reden zijn voor tegemoetkoming in welke vorm dan ook.
Ook bij overmacht en voor maatregelen die zijn opgelegd door de overheid waardoor het verblijf geen doorgang kan vinden. De kosten voor het verblijf kunnen dan niet gerestitueerd worden.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. De overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden.
2. Het gebruik van het vakantieverblijf door derden, zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer, is niet toegestaan.
3. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.
4. De recreant is voor derden, die in het vakantieverblijf verblijven zonder voorafgaande toestemming, de huur voor de volledige periode verschuldigd ongeacht de daadwerkelijke verblijfsduur.

Artikel 8: maximum toegestane aantal personen
Het maximum toegestane aantal personen per appartement, vakantiehuis of villa bedraagt zes personen

Artikel 9: Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven.
b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
d. Indien de recreant zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer derden laat verblijven in het vakantieverblijf.
e. Indien de recreant meer personen in het vakantieverblijf laat verblijven dan maximaal is toegestaan.
f. Indien de recreant met jeugdgroepen in het vakantieverblijf verblijft. Das behoudt zich het recht om jeugdgroepen te weigeren of te verwijderen bij overlast.
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
4. De recreant blijft gehouden het overeengekomen tarief en de eventuele schade te betalen.

Artikel 11. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
De recreant is verplicht terstond na aankomst het gehuurde grondig te inspecteren op gebreken dan wel op het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de recreant de ondernemer hiervan terstond op de hoogte te brengen. Indien de recreant niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van aankomst de ondernemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt recreant geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen. Eventuele vervangings- en/of reparatiekosten worden dan aan de huurder in rekening gebracht en zonodig in mindering gebracht op de in de bevestiging vastgestelde waarborgsom.

Artikel 12: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften naleven.

Artikel 13: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 14 : Huisdieren
1. Het meenemen van uw huisdier is na overleg met de ondernemer tegen betaling van een meerprijs toegestaan ( maximaal twee huisdieren per vakantieverblijf).
2. De ondernemer is, ondanks eerder verleende toestemming ten alle tijde bevoegd om huisdieren te weigeren, maatregelen te gelasten om eventuele schade of overlast te beperken of om het huisdier de toegang tot het terrein te ontzeggen.
3. Bij boeking en bij aankomst moeten de huisdieren aangemeld worden.
4. Uw huisdier dient vrij te zijn van enig ongedierte. Het dragen van een band tegen vlooien en teken is verplicht.
5. Buiten uw vakantieverblijf is het verplicht uw hond aangelijnd te houden.
6. De ondernemer kan extra schoonmaakkosten in rekening brengen indien daartoe aanleiding bestaat.
7. Eventuele schade welke door uw huisdier is veroorzaakt dient terstond te worden gemeld bij de ondernemer.

Artikel 15 : Rookverbod
Het is in de vakantieverblijven verboden om te roken. Indien u dat wenst kunt u buiten roken.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
4. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en), diens huisdieren en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
5. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 17: Toepasselijk recht
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.